Hamer Tribe - Market Day

Ethiopia
Starta bildspel
ethiopia_tribes_hamer_market_001
ethiopia_tribes_hamer_market_002
ethiopia_tribes_hamer_market_003
ethiopia_tribes_hamer_market_004
ethiopia_tribes_hamer_market_006
ethiopia_tribes_hamer_market_007
ethiopia_tribes_hamer_market_008
ethiopia_tribes_hamer_market_009
ethiopia_tribes_hamer_market_010
ethiopia_tribes_hamer_market_011